Cel  monitorowania:


1. określenie  poziomu  sumarycznych wycieków  na przyłączu w  danym budynku  mieszkalnym,
2. sprawdzenie poprawności doboru wodomierza domowego dla danej lokalizacji,
3. wskazanie, (jeśli występują) potencjalnych przyczyn powstawania rozbieżności w bilansowaniu  wody  –  wodomierz  domowy  a  suma  wskazań  wodomierzy mieszkaniowych,

Zasady  monitorowania:


1.Podstawą  wykonania  usługi  monitorowania  jest  przesłanie pisemnego  zlecenia oraz podpisanie umowy regulującej obowiązki i odpowiedzialność stron w okresie monitorowania,
2.Monitorowanie  wykonywane  jest    w  okresie  ok.  10  dni  w  wytypowanym  przez usługobiorcę przyłączu, (którego przygotowanie pod dany wodomierz – zgodnie z umową - leży w gestii usługobiorcy)
3.Właściwy  wodomierz  oraz  urządzenia  elektroniczne  na  swój  koszt  dostarcza usługodawca – EURO-PROJEKT,
4.Usługobiorca  zobowiązany  jest  udostępnić  usługodawcy  dane  dotyczące  ilości lokatorów i zużycia wody za okres 3 miesięcy  w  budynku,
5.Po zakończeniu monitorowania usługobiorca otrzymuje opracowanie zawierające wykresy  (wraz  z  analizą),  wnioski  i  zalecenia  dotyczące  monitorowanego przyłącza,
 

Audit przyłączy wodomierzowych wykonany zostanie przy wykorzystaniu:


- rejestratorów cyfrowych CDL
- wodomierzy wyposażonych w nadajniki impulsów
- oprogramowania do obsługi rejestratorów CDL Win

 

Rejestrator CDlNadajnik imulsówoprogramowanie CDL Win

Zasada rejestracji jest następująca - mikroprocesor rejestratora cyfrowego, zarządzany poprzez program zapisany w pamięci , z wewnętrznegozegara czasu rzeczywistego odczytuje w  rejestratorze  czas  wraz  z  wystąpieniem   zwarcia   na  stykach kontaktronu i zapisuje taką informację do pamięci z uwzględnieniem bieżącej daty.

Schemat poglądowy układu pomiarowego:


Otrzymane,  po  zakończeniu  rejestracji,  dane  poddanesą  analizie  w  wyniku,  której  uzyskuje  się informację  na  temat  rzeczywistych  strumieni  objętości  z  uwzględnieniem  wartości  maksymalnych, minimalnych i średnich oraz dobowe wartości zużyciawody.